cz sk en

Software focusIS

focusIS je určen organizacím a agenturám, které potřebují výkonný software pro sběr a vyhodnocení dat marketingových a sociologických výzkumů. Náš systém vyvinutý společnostmi FOCUS a LENTEA umožnuje sběry dat pomocí:

 • Face to face rozhovorů – modul CAPI
 • Telefonických rozhovorů – modul CATI
 • Dotazování na internetu – modul CAWI
 • Online focus group – modul ifocusgroup

focusIS je komplexní systém, který umožňuje plánovat, evidovat, kontrolovat a aktualizovat všechny fáze sběru dat od definice otázek, tvorby kvótních rozpisů či scénářů náhodných výběrů, přes plánování práce tazatelů, až po kontrolu lokace místa rozhovoru prostřednictvím GPS souřadnic.

Součástí focusIS je také modul pro základní zpracování a vizualizaci dat, kde konečný uživatel výsledků výzkumu sám rozhoduje o tom, která informace je pro něj důležitá, a která nikoliv. Program má českou a anglickou jazykovou verzi. V současné době focusIS využívá také Cetrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Velká variabilita dotazníku

Dotazník se designuje s využitím speciální technologie, která umožňuje vkládat jakékoli objekty na jakékoli místo v dotazníku. Nejste tak limitováni formou otázek a rozměry dotazníku, ale pouze vašimi nápady.

Systém umožňuje také vkládat a během vyplňování dotazníku přehrávat video a audio soubory. Dále umožňuje nastavit rozlišení obrazovky, fonty, vzhled a vizualizaci stránek v dotazníku, jak je vidí tazatel či respondent. Zobrazení otázek i výčtů odpovědí lze nastavit do libovolného uskupení, počtu sloupců apod.

 • Odpovědi mohou mít podobu výčtu textových, číselných či obrázkových odpovědí, baterií, rozpadů čísel, multimediálního záznamu aj.
 • Systém umožňuje nastavení široké škály filtrů a podmíněných odpovědí a obsahuje řadu funkcí, jako např. kontrolní součet.
 • Otázky, jednotlivé odpovědi i celé bloky otázek mohou rotovat dle potřeb výzkumného pracovníka. Lze je také řadit podle odpovědí respondenta v předchozích částech dotazníku.

Variabilita a komplexnost sběru dat

 • Systém umožňuje realizovat rozličné typy výzkumů s využitím různých technik sběru dat, které lze kombinovat i v rámci jednoho výzkumného projektu. Z hlediska způsobů výběru respondentů umožňuje adresné i anonymní dotazování, kvótní výběr s využitím volných i vázaných kvót, případně jejich kombinaci. V rámci nejběžnějšího – kvótního dotazování – umožňuje výpočet parametrů výběrového souboru s využitím vzorových kvót (například na základě dat ČSÚ) i automatický výpočet tazatelských úkolů. Adresné dotazování umožňuje načítat do systému konkrétní respondenty z databází. Tato technika je v případě face-to-face výzkumů velmi vhodná pro panelové nebo B2B výzkumy, v případě CATI a CAWI výzkumů umožňuje efektivní management sběru dat.

Plánování práce tazatelů

 • Efektivní proces sběru dat – systém hlídá a v reálném čase kontroluje vhodnost respondentů, tj. zda odpovídají rekrutačním kritériím a definované kvótě, a to jak na úrovni tazatelského úkolu (v případě CAPI dotazování), tak na globální úrovni projektu (v případě CATI a CAWI výzkumů). Výsledkem jsou data, která svými parametry odpovídají definované struktuře výběrového souboru.
 • Evidence uživatelů systému – systém obsahuje modul pro komplexní evidenci a správu tazatelů a jiných uživatelů systému a komunikaci s nimi. Přímé napojení na sbíraná data umožňuje snadnou evidenci výkonů uživatelů a jednoduchou tvorbu mzdových sestav.

Kontrola práce tazatelů

 • Efektivní kontrola tazatelské práce – ke každému interview systém automaticky eviduje informace o času realizace rozhovoru, celkové délce trvání rozhovoru i času stráveném na každé straně dotazníku. V případě vybavenosti CAPI tazatelských stanic GPS snímači lze lokalizovat také místo konání rozhovoru.

Export dat

 • Získaná data lze kdykoliv, i v průběhu sběru, jednoduše exportovat do standardních formátů – IBM SPSS (*.sav, plně olabelovaný), MS Excel (*.xlsx, volitelně číselné hodnoty nebo textové popisky odpovědí). Uživatel při exportu zvolí, zda mají být do datového souboru uložena pouze kompletní, nebo všechny, byť i jen započaté, rozhovory.

Vizualizace výsledků

 • Přidanou hodnotou pro klienta je webové rozhraní – součást systému, kde jsou v reálném čase formou přehledových tabulek a grafů pro zvolené otázky zpřístupněny průběžné výsledky výzkumu. Kromě tohoto náhledu focusIS poskytuje možnost vlastní analýzy získaných dat, včetně možnosti zacílení na specifickou výzkumnou otázku nebo oblast výběrového souboru. Klient má tak možnost vlastního pohledu na sesbíraná data a tvorby vlastních analytických výstupů a jejich exportů, a to jak během výzkumu, tak kdykoli po jeho ukončení, což může dále zhodnocovat získaná data a jejich přínos pro klienta.

Systémové požadavky

SW

 • Windows Server 2012 nebo 2008
 • IIS 8 nebo IIS 7
 • SQL server - jedna z variant:
 • MS SQL 2012 nebo 2008
 • MS SQL 2012 nebo 2008 Express Edition (omezený výkon a velikost databáze)
 • PostgreSQL 9

HW

 • 32 GB RAM (min. 8 GB)
 • HDD min. 50 GB (velikost databáze se liší dle předpokládaného užití SW)
 • konektivita na internet min. 100 Mbps a pevná IP adresa serveru (platí pro moduly CAWI, CAPI, Online focus group)

Stanice CAPI

 • Windows Vista, 7, 8
 • 1 GB RAM
 • 10 GB HDD

Stanice CATI

 • Windows Vista, 7, 8
 • 2 GB RAM (min 1 GB)
 • 10 GB HDD

Podmínky užívání systému focusIS

 • Programy jsou pronajímány na rok.
 • Lze koupit také časově neomezenou licenci a ročními poplatky za údržbu systému.
 • Každý klient získává s oprávněním k použití i servis.
 • Instalace focusIS je provedena odborným pracovníkem společnosti LENTEA. Zaškolení provádí odborní pracovníci agentury FOCUS.

Servis:

 • Standardní součástí servisu v ceně licence je např.:
  • cca 200 stránkový manuál,
  • školení uživatelů a nových zaměstnanců (na požádání),
  • konzultace na témata související s provozem systému,
  • telefonická horká linka každý všední den od 9:00 do 17:00,
  • údržba instalací u klienta (opravy a obnovy instalací i v případě zavinění jejich poškození uživatelem).
 • Každému klientovi jsou průběžně poskytovány vždy nejnovější verze programů
 • Po dohodě úpravy programu dle požadavků klienta
 • Servis systému focusIS zajišťuje firma Lentea

Demoverze produktů

 • Zájemcům o focusIS rádi předvedeme jeho funkce. V případě vážného zájmu o koupi systému poskytujeme přístup k demoverzi focusIS na měsíc zdarma

Ceník produktů

 • Ceny jednotlivých modulů focusIS jsou k dispozici na vyžádání
Aktuálně
Andrej Babiš, coby prezident, bude rozdělovat společnost, myslí si dvě třetiny české veřejnosti.

4.12.2022 | Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, které agentura FOCUS realizovala ve dnech 27. 8. – 16. 9. 2022. Cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat, jak veřejnost v ČR vnímá prezidentské kandidáty s největší šancí na zvolení. Výzkum byl realizován formou přímých standardizovaných rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Celkem bylo dotázáno 1046 respondentů. Výběrový soubor je reprezentativní na populaci ČR starší 18 let.

celý článek

Index veřejné služby radničních periodik, pilotní analýza

9.9.2022 | Radniční periodika se po listopadu 1989 výrazně proměnila, obsahově i technologicky. Stala se ale také předmětem sporů o to, jakou společenskou roli by měla na úrovni obce hrát, a především, jaké by měly mít redakce obecních periodik povinnosti a práva. V ČR neexistuje systematický monitoring editoriální kvality radničních periodik, respektive obecně respektovaná metodika jejich evaluace. Analýza realizovaná agenturou FOCUS takovou metodiku navrhuje v podobě vícesložkového Indexu veřejné služby radničních periodik (IVSRP).

celý článek

Hledáme tazatele pro dlouhodobou spolupráci

22.8.2022 | Máme pro vás možnost zajímavého přivýdělku v rámci dlouhodobé spolupráce na DPP či ŽL.

celý článek

Česká veřejnost nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu

3.5.2022 | Česká veřejnost ve velké většině (81 %) nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu. Tento krok naopak podporuje desetina české populace, 8 % neumělo nebo nechtělo na tuto otázku odpovědět.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio